პირველი თავი

აჯკასფჰსდჰკფს

დს

გდ

ფჰ

http://tbilisi54