კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობის ეტაპები

მონაცემების ანალიზი

ქალაქში მდებარეობს შემდეგი სასწავლო დაწესებულებები: სკოლა, კოლეჯი, სამხედრო ლიცეუმი და უნივერსიტეტი. მათი რაოდენობი წარმოდგენლია წრიულ დიაგრამაზე. ქვემოთ ჩამოთვლილი დებულებებიდან, რომელია ჭეშმარიტი, თუ სულ ქალაქში 120 სასწავლო დაწესებულებაა?