საგანი:

მათემატიკა

თემა:

პროპორცია, პროცენტი

კლასი:

7-8

თემასთან დაკავშირებული მკვიდრი წარმოდგენები:

  • რიცხვით სიმრავლეში, რიცხვის ჩანაწერის ფორმა შეიძლება შეიცვალოს გამარტივების (გარდაქმნის) შედეგად. ეკვივალენტური ფორმები გვეხმარება რაოდენობებს შორის კავშირის დადგენასა და  განზოგადებაში (პროპორცია, ფარდობა)

თემასთან დაკავშირებული საკვანძო შეკითხვები:

  • რას ნიშნავს მოგების მიღება?
  • როგორ გამოითვლი მოგების პროცენტს?
  • როგორ დარწმუნდებით, რომ თქვენი პასუხი სწორი არჩევანია?

თემის ფარგლებში დასამუშავებელი საკითხები:

  • პროცენტი;
  • პროპორცია;
  • მონაცემების ანალიზი;

ავტორი:

დიმიტრი პოპოვი