შესავალი

საინფორმაციო ტექსტი

უპასუხე შეკითხვებს

 

  1. რა სხვაობაა მხატვრულ ტექსტსა და საინფორმაციო ტექსტს შორის?

 

ლიცენზია

საცდელი ვარიანტი Copyright © by nedisherashvili. All Rights Reserved.

წიგნის გაზიარება